Regulamin

Regulaminu sklepu internetowego RelaxSan & FarmaCell

prowadzonego pod adresem internetowym: www.relaxsansklep.pl

Obowiązuje od 01 lipca 2023 r.

 

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Przedsiębiorstwo Handlowe EDA Agata Albinowska, ul. Chorzowska 3, lok. 4, 26-603 Radom).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: Przedsiębiorstwo Handlowe EDA Agata Albinowska, ul. Chorzowska 3, lok. 4, 26-603 Radom
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://www.relaxsansklep.pl/pl/i/Rodzaje-i-koszty-dostawy/8 zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe: Przedsiębiorstwo Handlowe EDA Agata Albinowska, ul. Chorzowska 3 lok. 4, 26-603 Radom
  e-mail: 
  kontakt@relaxsansklep.pl telefon: 48 365 06 09, 502 429 914, opłata za połączenie wg taryfy operatora z usług którego korzysta Klient
 5. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: https://www.relaxsansklep.pl/pl/i/Rodzaje-i-koszty-dostawy/8
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument– osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.
 12. Konsument-Przedsiębiorca- osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 14. Kupujący– zarówno KonsumentKonsument-Przedsiębiorca jak i Klient.
 15. Niezgodność produktu z Umową – określona w przepisach Ustawy o prawach konsumenta niezgodność Produktu z umową, w przypadku której Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa;

Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy, o którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedający to zaakceptował.

Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:

 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 2. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 3. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy dostawę wymieniona pod adresem https://www.relaxsansklep.pl/pl/i/Sposoby-platnosci/9
 4. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 6. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem 
 7. Przedmiot świadczenia– przedmiot umowy.
 8. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego sklepie.
 9. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 10. Sklep – serwis internetowy Sklep Relaxsan & FarmaCell dostępny pod adresem www.relaxsansklep.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 11. Sprzedający: Pani Agata Albinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe EDA Agata Albinowska
  ul. Chorzowska 3 lok.4, 26-603 Radom, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEIDG: Urząd Miasta Radom, 
  NIP: 948-247-09-95, REGON: 366177031; Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 67 1750 0012 0000 0000 3591 8191. Adres do korespondencji i zwrotów: Przedsiębiorstwo Handlowe EDA Agata Albinowska, ul. Chorzowska 3 lok. 4, 26-603 Radom, e-mail: kontakt@relaxsansklep.pl , telefon: 48 365 06 09, 502 429 914.
 12. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 13. Termin realizacji– w ciągu 4 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 14. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów Konsumentów-Przedsiębiorców i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 15. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna określone szczegółowo w przepisach Kodeksu cywilnego.
 16. Wada fizyczna–niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klient nie będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcę, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem 
 17. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 18. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innym kraju członkowskim EU.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest pod adresem: https://www.relaxsansklep.pl/pl/i/Rodzaje-i-koszty-dostawy/8.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Relaxsan & FarmaCell należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 10. Sprzedający nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk.
 11. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 12. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.relaxsansklep.pl przez Klientów do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w dni robocze.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
   podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. 
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Zawarcie umowy Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem, kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem, kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie  w terminie do 4 dni chyba że na karcie produktu określony jest krótszy termin a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w 2 pkt 6b.
 10. Treści Umów zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta w Sklepie internetowym, jednak nie krócej niż okres przechowywania dokumentacji księgowej (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z tej dokumentacji), a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Klient, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu przechowywania dokumentacji księgowej (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z tej dokumentacji).

 

§ 4 Prawo Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem https://www.relaxsansklep.pl/pl/i/Formularz-odstapienia-od-umowy/26 lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim (może być to pismo wysłane pocztą, faxem lub emailem). 
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę zwróci Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa Konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 15. Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy, zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lubKonsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 §5 Rękojmia – zasady odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą

 

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami lub Konsumentami-Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Klientem nie będącym Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą.
 4. Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą inny sposób zaspokojenia.
 6. Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klient nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą byłoby nadmiernie utrudnione, Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 10.
 13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą.
 2. Roszczenie Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Konsumentem-PrzedsiębiorcąSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w 5 pkt 15-17 Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się 5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Klient nie będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 9. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Klienta nie będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.

 

 

§6 Rękojmia – zasady odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, o którym mowa § 1. ust. 15. powyżej, jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 4. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 5. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą udostępnia Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy Produkt na swój koszt.
 6. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedający demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 7. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową,

2) Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową,

3) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

4) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust.5-8. powyżej;

5) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 2. Sprzedający zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę o obniżeniu ceny.
 3. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktu dostarczonych na podstawie Umowy Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem -Przedsiębiorca może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedającego obowiązków wynikających z ust. 4-16.

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto, i/lub zapisując się do newslettera i/lub wypełniając formularz kontaktowy przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta i/lub podania danych osobowych w formularzu kontaktowym podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku rejestracji Konta i/lub zapisania się do subskrypcji newslettera podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda udzielona Sprzedającemu.
 2. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z tej dokumentacji), i/lub rejestracji Konta do czasu usunięcia Konta w Sklepie internetowym) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze handlowym, reklamowym, marketingowym (newsletter) (do czasu cofnięcia zgody na subskrypcję newslettera).
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i/lub kontaktu z Klientem i/lub i/lub rejestracji Konta i/lub wysyłki newslettera.
 4. Dane osobowe udostępniamy jedynie podmiotom biorącym udział w realizacji umowy sprzedaży, tj. firmom przewozowym, bankowi, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, dostawcy oprogramowania sklepu internetowego, a także podmiotom realizującym usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę newslettera także dostawcy oprogramowania do wysyłki newsletterów. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 5. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie dla wykonania umowy sprzedaży, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Klienta.
 6. Sprzedający informuje także, że Klient ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Klienta cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.relaxsansklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/3

 

§ 8 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi „Zapytaj o produkt”, usługi „Poleć znajomemu”, usługi „Dodaj do przechowalni”, usługi „Dodaj opinię”, a także możliwości polecania Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych na stronach informacyjnych poszczególnych produktów. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Klientów.
 2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Klienta rejestracji i podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, adres email będący jednocześnie loginem oraz ustalenia hasła. Na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.
 4. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. Konto jest niezbywalne, Klientowi nie wolno korzystać z Konta innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym loginu i hasła dostępu do Konta.
 5. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Klienta, który wprowadzi adres e-mail w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym. Z chwilą subskrypcji newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Klientem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Klientowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie internetowym zapytania dot. szczegółowych informacji o Produkcie, podając przy tym imię oraz adres e-mail. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Klienta e-mail najpóźniej w ciągu 3 dni od przesłania zapytania przez Klienta.
 7. Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu klientowi przesłania wiadomości o Produkcie prezentowanym w Sklepie internetowym do wybranej przez Klienta osoby. W tym celu klient w formularzu udostępnionym na stronie Sklepu internetowego wskazuje swój adres email oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Produkcie. Klient nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 8. Usługa „Dodaj do przechowalni” polega na umożliwieniu Klientowi który posiada zarejestrowane Konto i jest zalogowany w Sklepi internetowym możliwości dodania wybranego Produktu do przechowania, tak aby przy kolejnych zakupach Klient nie musiał ponownie wybierać Towarów.
 9. Usługa „Dodaj opinię” polega na umożliwieniu Klientowi zamieszczenia indywidualnej i subiektywnej opinii Klienta dotyczącej danego Produktu, po uprzedniej jej akceptacji przez Sprzedającego oraz weryfikacji czy pochodzi ona od użytkownika, który był klientem Sprzedającego, w tym celu użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru zamówienia. Klient nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 10. Usługa polecania Produktu w serwisach społecznościowych wskazanych na stronie informacyjnej każdego z Produktów polega na umożliwieniu Klientowi zarejestrowanemu w tym serwisie publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących Produktu. Klient nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 11. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia klientom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
 12. Każdy z Klientów ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 13. Klienci nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta, newslettera i pozostałych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów, chyba że strony postanowią inaczej.
 15. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli: 
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego, 
   działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 
  2. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Klienta lub związanej z nimi działalności, 
  3. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta,
  4. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   Klient w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
   podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 16. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Klienci proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@relaxsansklep.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Klienci proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub loginu, którym posługują się w dostępie do Konta na stronie Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 17. Reklamacje dot. usług świadczonych droga elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale jeśli reklamacja zostanie złożona przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę – termin na jej rozpatrzenie wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego i/lub w razie zmiany zasad sprzedaży.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://www.relaxsansklep.pl/pl/i/Regulamin/2. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w zdaniu poprzedzającym nie przysługują Konsumentowi – Przedsiębiorcy. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 
 5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom org.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ust. 5.  nie przysługują Konsumentowi – Przedsiębiorcy.

 

 

Radom, 01.07.2023

Poprzednią treść regulaminu znajdziesz TUTAJ. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl